W anneer iemand is overleden, komt het vaak voor dat instanties zoals de bank, verzekeringsmaatschappijen of de belastingdienst om een verklaring van erfrecht vragen. Wij kunnen je helpen bij het opstellen hiervan. Lees verder wat een verklaring van erfrecht precies is en welke werkzaamheden er worden verricht om deze af te geven. Het is een door een notaris opgestelde verklaring waarin wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om alles te regelen.

Stap 1: Heeft de overledene een testament gemaakt?

A llereerst wordt er gekeken of de overledene een testament heeft gemaakt en zo ja wat er in het testament is bepaald. Hiervoor moeten verschillende onderzoeken worden verricht. Dit doen wij door het Centraal Testamentenregister (CTR) te raadplegen. Daarnaast kan het ook zijn dat er onderzoek bij de gemeente gedaan moet worden om vast te stellen wie de erfgenamen zijn. Indien de overledene geen testament heeft opgesteld, wordt er in de wet geregeld wie je erfgenamen zijn. Heeft de overledene een echtgeno(o)t(e) en/of kinderen achtergelaten, dan treden zij op als erfgenamen. Is er geen sprake van een echtgeno(o)t(e) of kinderen dan treden ouders en/of broers en zussen op als erfgenaam. Zo wordt er telkens verder in de familielijn gezocht naar erfgenamen.

Stap 2: Rechten met betrekking tot de erfenis

V ervolgens zullen wij alle erfgenamen informeren over hun rechten met betrekking tot de erfenis en zullen wij hen de keuze voorleggen hoe zij de erfenis willen aanvaarden of verwerpen. Als erfgenaam ben je niet verplicht de erfenis te accepteren. Je hebt de keuze een erfenis zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, kun je deze keuze in principe niet meer veranderen.

Niet altijd heeft een erfgenaam de vrije keuze om zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Voor minderjarigen, personen die onder curatele staan, personen die in de wettelijke schuldsanering zijn betrokken of die failliet zijn verklaard, is er geen vrije keuze. Hun wettelijk vertegenwoordiger kan alleen namens hen beneficiair aanvaarden. Bij het verwerpen van een erfenis is voor deze personen toestemming van de rechter nodig. Voor personen van wie het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld geldt dat de bewindvoerder namens de rechthebbende beneficiair kan aanvaarden of met toestemming van de rechthebbende zuiver kan aanvaarden.

Stap 3: Afwikkeling van de erfenis

T ot slot wordt er in de verklaring van erfrecht ook vastgelegd wie er bevoegd is om alles te regelen. In het testament kan een executeur zijn benoemd, die met de afwikkeling van de erfenis is belast. Aan de executeur vragen wij of hij zijn taak wil aanvaarden. Als de overledene niets heeft geregeld, dan moeten alle erfgenamen samen de afwikkeling van de erfenis regelen. De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen om één persoon een volmacht te geven, zodat hij of zij namens alle erfgenamen de erfenis kan afwikkelen. Na afronding van de onderzoeken en ontvangst van alle benodigde verklaringen kan de verklaring van erfrecht worden afgegeven. De persoon die alles gaat regelen, kan met de verklaring van erfrecht onder meer naar de bank om de rekening te deblokkeren of om de tenaamstelling van de bankrekening aan te passen, zodat vervolgens de rekeningen kunnen worden betaald.

Ik wil graag een offerte

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Ik wil graag een afspraak

Wil je uitgebreider uitleg krijgen wat er allemaal komt kijken bij een verklaring van erfrecht? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je aan toe bent.