Gedeponeerd door DKT op 11 oktober 2023 ter griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onder nummer 25/2023.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- "DKT": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V., gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5032 MD Tilburg, Ellen Pankhurststraat 1m, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73700584, tevens handelend onder de naam Daamen de Kort van Tuijl Notarissen en DKT Notarissen.
De aandelen van DKT worden alle al dan niet rechtstreeks gehouden door notarissen en/of kandidaat-notarissen. Een lijst van de partners van DKT, althans van de personen die al dan niet rechtstreeks de aandelen in het kapitaal van DKT houden - welke personen conform internationaal gebruik ook wel als "Partners" worden aangeduid - wordt op verzoek toegezonden;

- "Stichting": Stichting executele, bewind en vereffening DKT Notarissen, gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5032 MD Tilburg, Ellen Pankhurststraat 1m, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55285821;

- “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 2511 BW Den Haag, Spui 184;

- “Opdrachtgever”: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die DKT opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden, alsmede diens eventuele wederpartij(en) bij een bepaalde transactie;

- "WNA": Wet op het notarisambt;

- “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door DKT uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en op alle overige werkzaamheden van DKT, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen DKT en derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee DKT een samenwerkingsverband is aangegaan en derden die op contractbasis als "zzp'er" voor DKT werkzaamheden verrichten), de Stichting, alsmede alle notarissen, alle kandidaat-notarissen en alle overige personen die voor of namens DKT werkzaam zijn of zijn geweest, waaronder mede worden begrepen de aandeelhouders en bestuurders van DKT alsmede de aandeelhouders en bestuurders van de houdstermaatschappijen van DKT, alsmede hun rechtsopvolgers, en gelden jegens deze personen als een onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 3 Overeenkomst van opdracht

 1. De opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens DKT en de diensten worden uitsluitend verleend namens DKT. Indien het de (stilzwijgende) bedoeling is, of de verwachting is gewekt, dat een opdracht door één of meerdere bepaalde personen wordt uitgevoerd, wordt daarmee op generlei wijze het recht van DKT uitgesloten of beperkt om bij de uitvoering van de opdracht andere personen in te schakelen; de toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt dan ook uitgesloten.
  Eveneens wordt de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, en van artikel 7:409 BW, dat de opdracht doet eindigen bij het overlijden van de opdrachtnemer, uitgesloten.
 2. De opdrachten die op welke wijze dan ook worden aanvaard door of namens de Stichting worden eveneens geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens DKT; deze algemene voorwaarden zijn op de desbetreffende werkzaamheden van toepassing en de werkzaamheden worden uitsluitend verricht namens DKT.
 3. DKT is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door DKT in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DKT is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van DKT. De Opdrachtgever verstrekt aan DKT een volmacht om voor en namens hem met derden overeenkomsten aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden.
 4. De rechtsverhouding tussen DKT en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij DKT zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
  Het aanvaarden van de opdracht leidt voor DKT tot een inspanningsverplichting en niet tot een verplichting om het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken.
 5. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit.
 6. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon als Opdrachtgever en/of door meer Opdrachtgevers, is ieder van deze personen respectievelijk Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan DKT verschuldigd zijn.
  Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap, alsmede de natuurlijke persoon die beleidsbepaler is van een rechtspersoon of personenvennootschap dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap onbevoegdelijk heeft vertegenwoordigd, worden naast de rechtspersoon of personenvennootschap eveneens in privé aangemerkt als Opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon of personenvennootschap worden zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie of nota, onverschillig of de declaratie of nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon of personenvennootschap is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon. In voorkomend geval is DKT bevoegd om het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op haar kwaliteitsrekening.
 7. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel. Indien de opdrachtgever een personenvennootschap of rechtspersoon is en ophoudt te bestaan, gaan de rechten en verplichtingen over op haar rechtsopvolg(st)er of de (rechts)persoon die haar activiteiten heeft overgenomen of voortgezet.
 8. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen:
 • als de opdracht door DKT is bevestigd aan de Opdrachtgever, of;
 • als de Opdrachtgever een namens DKT gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt, of;
 • als DKT een koop- of andere overeenkomst ontvangt waarin is bepaald dat DKT de akte van levering zal passeren respectievelijk de uit die andere overeenkomst voorvloeiende notariële werkzaamheden zal verrichten, en de werkzaamheden ter zake start, in welk geval alle partijen bij die overeenkomst als Opdrachtgever van DKT gelden.
 1. Onverminderd het hierna in artikel 5 lid 2 bepaalde, behoudt DKT zich het recht voor om de behandeling van de verstrekte opdracht te staken of op te schorten, indien de Opdrachtgever zijn (andere dan financiële) verplichtingen niet nakomt of indien DKT van mening is dat de noodzakelijke vertrouwensband met de Opdrachtgever is komen te ontbreken. DKT is niet aansprakelijk voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door DKT gebruikelijk gehanteerde uurtarief voor de betreffende zaak, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan DKT met de Opdrachtgever overeenkomen dat een vast kantoortarief of een offertetarief van toepassing is op de te verrichten werkzaamheden. Als voor een opdracht een offerte is afgegeven en deze door de Opdrachtgever is geaccepteerd, geldt het geoffreerde tarief.
  Ook indien een vast kantoortarief of een offertetarief van toepassing is, is DKT steeds bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend of voorzienbaar waren op het moment dat de opdracht werd verstrekt, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan DKT ook doen indien vertragingen ontstaan bij de aanlevering van stukken en gegevens door de Opdrachtgever of derden. DKT zal dit in voorkomend geval tijdig aan de Opdrachtgever melden. Indien dit meerwerk naar het uitsluitend oordeel van DKT veroorzaakt wordt door - dan wel zijn oorzaak vindt bij - één van meerdere Opdrachtgevers, is DKT bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die Opdrachtgever te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van de andere Opdrachtgever(s) jegens DKT als bedoeld in artikel 3 lid 6.
 3. DKT mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
 4. Ook indien de door DKT verrichte werkzaamheden (uiteindelijk) niet leiden tot het passeren van een notariële akte, kunnen deze door DKT bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
 5. Ingeval aan de werkzaamheden van DKT een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt DKT het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij de koper.
 6. De kosten van door DKT bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 3 lid 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van DKT, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan. Zolang een aan de Opdrachtgever verzonden declaratie niet is voldaan, is DKT gerechtigd om de werkzaamheden, daaronder begrepen de afgifte van afschriften van reeds verleden akten, op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. DKT kan, als Opdrachtgever in verzuim is zoals hierna in lid 7 vermeld, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen.
  DKT is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van opschorting of beëindiging van de opdracht mocht ontstaan.
 3. DKT is bevoegd tussentijds te declareren en/of een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
  Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.
  Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.
 4. DKT behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari, ook waar het betreft werkzaamheden in lopende dossiers, aan te passen. In bijzondere (economische) omstandigheden, zoals een hoge inflatie, kunnen de (uur)tarieven ook tussentijds worden gewijzigd).
  Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.
 5. DKT is voorts - in afwijking van dan wel aanvulling op het in lid 1 van dit artikel gestelde - gerechtigd in alle gevallen van:
 6. verzoeken tot afgifte van een afschrift of uittreksel, al dan niet in de vorm van een grosse van een akte, of van een duplicaat van andere onder DKT berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota's en declaraties, onmiddellijk kosten in rekening te brengen bij de verzoeker;
 7. verzoeken om informatie omtrent persoonsgegevens dan wel het verwijderen ervan, voor zover enig voor DKT geldend voorschrift zich daar niet tegen verzet, onmiddellijk kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
 8. De juistheid van nota's en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.
 9. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door DKT in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 10. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is DKT gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van DKT waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan DKT verschuldigd is.
 11. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Als minimumbedrag wordt een bedrag van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag gehanteerd. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal € 40,- bedragen.
 12. DKT is gerechtigd haar debiteurenbeheer uit te besteden en in dat kader persoonsgegevens van de cliënt aan een incassant en - indien noodzakelijk - aan eventuele andere derden te verstrekken.

Artikel 6 Uitbetaling en beheer van gelden

 1. Een vordering op DKT vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 niet worden gecedeerd of verpand. DKT betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 2. DKT kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. DKT zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. DKT is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 3. Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient DKT de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden zulks onder aftrek van de kosten.
  Ter verduidelijking stelt DKT voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden zes (6) dagen of langer in haar beheer zijn. Indien DKT het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij DKT rente of andere kosten in rekening brengt, zal DKT die rente en kosten (forfaitair) doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van DKT

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan DKT gegeven opdracht een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop DKT recht op uitkering heeft op grond van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van DKT volgens die verzekering. Deze beperking van de aansprakelijkheid van DKT geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet of een andere rechtsgrond, en geldt eveneens indien DKT ten onrechte zijn diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

 1. Indien DKT voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, waaronder begrepen de situatie van eventuele betaalfouten die niet onder een verzekering gedekt zijn, wordt de gezamenlijke aansprakelijkheid van DKT en van de Partners, de (indirecte) aandeelhouders van DKT, en van alle personen die bij of voor DKT werkzaam zijn of waren, hetzij als Partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid, beperkt tot een totaalbedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) dan wel, indien het honorarium exclusief omzetbelasting dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan tien duizend euro (€ 10.000,00) exclusief omzetbelasting, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van éénhonderd duizend euro (€ 100.000,00) exclusief omzetbelasting.
 2. DKT sluit alle aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, vervolgschade en/of bedrijfsschade.
 3. De in de leden 1. tot en met 3. omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens:
 • indien DKT aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering;
 • indien DKT ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voorvloeit;
 • indien een door DKT op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 1. DKT is niet aansprakelijk indien een bank waar DKT een kwaliteitsrekening aanhoudt zijn verplichtingen jegens DKT en/of de Opdrachtgever niet nakomt.
 2. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 3. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers, notarissen, aandeelhouders en bestuurders van DKT, en overige personen die bij, voor of namens DKT werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
 4. DKT zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever lijdt door of in verband met het feit dat de Opdrachtgever of DKT de identificatieprocedure als bedoeld in de WWFT nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DKT.
 5. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DKT vrijwaart de Opdrachtgever DKT en de aan haar verbonden personen voor alle aanspraken van derden, alsmede tegen alle bijkomende kosten verband houdende met de door DKT aan de Opdrachtgever verleende diensten. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.

Artikel 8 Toepasselijke beroeps- en gedragsregels, WWFT en AVG

 1. DKT houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door DKT worden verstrekt.
 2. Op de dienstverlening door DKT is de WWFT van toepassing. In verband hiermee is DKT verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan DKT in verband met de WWFT verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de WWFT mag DKT zijn Opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. DKT zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DKT.
 3. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan DKT voor de uitvoering van de benodigde handelingen.
 4. Door het verstrekken van de opdracht geeft de Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming aan DKT voor het verwerken (registreren en bewaren) van persoonsgegevens van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van DKT zijn betrokken. DKT behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de website van DKT staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe het kantoor omgaat met de persoonsgegevens in het kader van de AVG.
 5. Op alle persoonsgegevens die DKT van de opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de opdracht rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. DKT zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze is verkregen, tenzij de informatie in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot de betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 6. indien en voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
 7. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht;
 8. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken, of;
 9. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid van subverwerker.
 10. Een Opdrachtgever met personeel, vennoten of bestuurders, dient (indien van toepassing) deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring van DKT bekend te maken aan de personen die bij hem betrokken zijn en van wie DKT persoonsgegevens verwerkt.
 11. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De Opdrachtgever stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. DKT is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In geval dat de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronische handelsverkeer, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het handelsverkeer worden aangegaan.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

 1. Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de dienstverlening door de notaris is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
 3. Als de Opdrachtgever klachten heeft over het door DKT uitgevoerde werk, of over de door DKT ingediende declaratie, zal hij deze eerst melden bij de klachtenfunctionaris van DKT. Een klachtenregeling is opvraagbaar bij DKT.
 4. Indien de klacht door DKT naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor zover het betreft een tuchtklacht, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). Uiteraard staat het de Opdrachtgever in voorkomend geval ook vrij om zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
 5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van DKT bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin heeft DKT het recht om geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Opdrachtgever.
 6. Indien DKT dit noodzakelijk acht, kan DKT de door de Opdrachtgever verzochte dienstverlening opschorten totdat de (voorzieningen)rechter heeft geoordeeld over de ministerieplicht. In dat geval komen, ook als de rechter oordeelt dat DKT verplicht is tot dienstverlening, alle proceskosten (zowel van DKT als van de Opdrachtgever) voor rekening van de Opdrachtgever, en heeft DKT het recht om de extra werkzaamheden in verband met het voeren van de procedure bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Uitsluiting overdracht en verpanding

De overdracht en verpanding van een vordering op DKT aan een derde wordt uitgesloten (artikel 3:83 lid 2 BW).

Artikel 11 Meerdere talen

 1. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse versie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Duitse, Engelse of Franse tekst of de uitleg daarvan zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.
 2. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen deze algemene voorwaarden ook in een andere taal dan de in lid 1 genoemde talen ter beschikking worden gesteld. De kosten van de vertaling komen dan voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en een opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 2. Samen met de opdrachtbevestiging, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht op gewijzigde of aanvullende opdracht, vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen DKT en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 3. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht indien en voor zover daarmee door alle betrokkenen schriftelijk (electronisch daaronder mede begrepen) is ingestemd.
 4. DKT is gerechtigd, deze algemene voorwaarden te wijzigen. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid worden de gewijzigde algemene voorwaarden, waar het betreft lopende opdrachten, geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of anderszins kenbaar zijn geworden tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.